Myanmar-Thai Massage Lin

barmské, thajské, čínské,havajské masáže, reiki

Upozornění

Facebook page:

Sledujte nás na facebooku

Thajské masáže Lin na facebooku

Upozornění:

Tento web používá cookies pro zajištění funkčnosti webu. Pokud s jejich použitím nesouhlasíte, můžete jejich použití vypnout v nastavení Vašeho prohlížeče.

Všeobecné podmínky

 

1. Společná ustanovení

1.1. Firma Daw Kyi Kyi Lin (dále jen Provozovatel či Prodávající), se sídlem Široká 1, 537 01 Chrudim, IČ 869 73 223, provozuje masážní salon Thajské masáže Lin (dále jen Provozovna) na adrese Široká ulice 118, Chrudim s nabídkou masáží a reiki dle platného ceníku.

Kontakt: 739 953 752, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1.2. Klientem či zákazníkem se rozumí osoba přijímající nabízené služby či kupující Dárkový poukaz na tyto služby, případně osoba, které je Dárkový poukaz určen (též jako Držitel poukazu). Řádným klientem se rozumí klient, který dodržuje termíny a případně se včas omluví; nespolehlivým klientem se rozumí klient, který nedodržuje termíny bez předchozí omluvy.

1.3. Provozovatel se zavazuje umožnit řádným klientům smluvit závazný termín masáže (objednávku) v závislosti na aktuální obsazeností termínů a dále umožnit čerpání objednaných služeb ve smluvené době.

1.4. Objednání na masáž je možné v pracovních dnech (pondělí až pátek) v čase 10:00 až 17:00. Objednáním klient bere na vědomí tyto Podmínky. Objednaný termín lze po vzájemné dohodě změnit.

1.5. Klient si je vědom, že dle aktuálního zájmu dalších klientů může být nejbližší volný termín i za 1-2 týdny a že jím požadovaný termín může být již rezervován jiným klientem.

1.6. Smluvený termín masáže je pro obě strany závazný. Nemůže-li se jedna ze stran na masáž dostavit, je povinna tuto skutečnost druhé straně sdělit v dostatečném předstihu, nejpozději však 1 (jeden) den (tj. 24 hodin předem) před smluveným termínem. V tomto případě je třeba provést rezervaci nového termínu.

1.7. Nedostaví-li se Klient v domluvený čas na masáž a nebude reagovat na upomínku Provozovatele, vyhrazuje si Provozovatel právo odmítnout tomuto nespolehlivému klientovi rezervaci dalšího termínu masáže, v tomto případě Provozovatel nebude požadovat kompenzaci nákladů spojených s nedostavením se Klienta na domluvený termín. Bod 1.3. tímto ustanovením není dotčen.

1.8. Čas rezervovaného termínu je řešen adekvátně času potřebnému k plnění domluvené služby (a případnému času na oblékání Klienta) následovaném času pro Provozovatele k přípravě pracoviště a zajištění hygienických podmínek pro přijetí dalšího Klienta ve smluvený závazný termín. Dostaví-li se Klient se zpožděním, může dojít ke zkrácení plnění tak, aby následující Klient nebyl krácen na objednaném plnění – toto zkrácení nemá vliv na cenu!

1.9. Tyto Všeobecné podmínky jsou veřejně přístupné na webu Provozovatele a také k nahlédnutí v Provozovně Provozovatele. Předchozí verze Všeobecných podmínek jsou archivovány Provozovatelem a nejsou veřejně k nahlédnutí.

2. Ceny

2.1. Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v platném ceníku, který je dostupný na webových stránkách Provozovatele i v místě Provozovny. Ceník je platný do vydání nového ceníku.

2.2. Ceny uvedené v platném ceníku jsou konečné a bez dalších poplatků. Provozovatel není plátcem DPH.

2.3. Dojde-li vydáním nového ceníku ke zvýšení ceny, bude Klientovi účtována (dodržena) původní nižší cena platná v době objednání termínu.

3. Práva a povinnosti jednotlivých stran

3.1. Provozovatel:

 • Provozovatel je povinen přijmout Klienta v domluveném termínu.
 • Provozovatel je povinen odmítnout poskytnutí plnění Klientovi, u kterého jsou zřetelné příznaky nemoci, požití alkoholu, užití zakázaných návykových látek, akutních zdravotních problémů (závrať, migréna,...), závažném porušení hygienických podmínek a dalších stavů, kdy by při masáži mohlo dojít k ohrožení zdraví, života či majetku samotného klienta, Provozovatele či dalších Klientů. V tomto případě je Provozovatel oprávněn účtovat až 50% ceny objednané služby.
 • Provozovatel je povinen Klientovi sdělit včas (alespoň 1 /jednu/ hodinu před rezervovaným termínem), pokud nemůže zajistit řádné plnění objednaných služeb v rezervovaném čase. Následně je povinen nabídnout rezervaci jiného termínu a případné slevy, nejedná-li se o akutní problém, který nelze předvídat či ovlivnit (nemoc, úraz, akutní zdravotní problémy, zásah vyšší moci).
 • Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat při objednání termínu masáže složení zálohy ve výši 300Kč.

 3.2. Klient:

 • Klient je povinen se včas dostavit na domluvený termín masáže (doporučujeme 5 minut před smluveným časem) a po masáži neblokovat čas rezervovaný dalším Klientem.
 • Nemůže-li se klient dostavit v domluveném termínu, je povinen o tom Provozovatele s předstihem alespoň 1 (jednoho) dne, tj. 24 hodin předem, informovat. Neučiní-li tak, může mu být odmítnuto poskytnutí další rezervace jako Nespolehlivému klientovia nebo mu bude při další návštěvě účtována plná cena původně rezervované služby jako náhrada za náklady a čas blokovaný Provozovatelem na jeho masáž.
 • Klient je povinen dodržovat osobní hygienu a přinést si vlastní ručník.
 • Klient má právo požádat včas (alespoň 2 dny předem) o změnu rezervovaného termínu na jiný volný termín či rezervovaný termín přenechat třetí osobě (např. partner, partnerka, děti). V případě přenechání termínu třetí osobě je povinen o této skutečnosti informovat Provozovatele a zajistit, že se daná osoba v termínu řádně dostaví.
 • Klient je povinen zvážit svůj zdravotní a momentální stav a případně rezervaci včas zrušit, přenechat třetí osobě (viz. předchozí bod) nebo se přeobjednat na jiný termín, kdy pominou skutečnosti, pro které nemůže masáž absolvovat. Jde o ochranu zdraví, života a majetku samotného klienta, Provozovatele či ostatních Klientů. Klient bere na vědomí a souhlasí, že při zjištění nezpůsobilosti k absolvování masáže Provozovatelem v domluveném termínu je Provozovatel povinen odmítnout poskytnutí domluvené masáže a požadovat zaplacení až 50% ceny objednané masáže.
 • Klient je povinen se předem seznámit s těmito Všeobecnými podmínkami.

 4. Dárkové poukazy

4.1. Prodávající nabízí kupujícím k zakoupení Dárkové poukazy (dále i jen jako Poukaz).

4.2. Prodejem se rozumí dodání fyzické podoby Dárkového poukazu Prodávajícím a zaplacením částky přímo uvedené (či odpovídající uvedené službě dle ceníku) na Poukaze Zákazníkem. Platný Dárkový poukaz opravňuje jeho nositele po předložení v době platnosti Poukazu k jednorázovému čerpání služeb uvedených na Dárkovém poukaze či v uvedené hodnotě.

4.3. Platnost poukazu jsou 2 (dva) měsíce od zakoupení do uvedeného data platnosti (není-li uvedeno jinak – např. Vánoční dárkové poukazy). Vypršením platnosti poukazu se poukaz stává neplatným bez náhrady a bez možnosti vrácení peněz!

4.4. Dárkový poukaz je přenosný na třetí osobu (obdarovaný člověk, pro kterého je poukaz určen nebo komu byl přenechán Kupujícím). Dárkový poukaz nelze vrátit či směnit zpět za peníze.

4.5. Jednorázový Dárkový poukaz lze uplatnit právě jednou, Dárkový poukaz s finančním limitem lze v době platnosti uplatnit opakovaně do vyčerpání uvedené částky. Rozhodne-li se klient využít Poukaz na jinou službu dle platného Ceníku, doplatí chybějící částku v hotovosti. Nevyčerpaná částka lze v době platnosti Poukazu využít na celou či částečnou úhradu další masáže. Nevyužitá částka nelze vyplatit v hotovosti a vypršením platnosti Poukazu bez náhrady propadá.

4.6. K uplatnění poukazu je nezbytně nutné platný dárkový poukaz předložit. Bez předložení platného poukazu nelze poukaz uplatnit a bude účtována standardní cena služby dle platného ceníku.

4.7. Dárkový poukaz, u kterého skončila doba platnosti, je neplatný a nelze uplatnit.

4.8. Povinnosti Prodávajícího:

 • Prodávající bude vést jako součást plnění evidenci Poukazu s příslušnou administrativou – datum vydání, datum platnosti, čerpání poukazu.
 • Prodávající je povinen umožnit držiteli Poukazu objednání termínu pro čerpání služeb v době platnosti Poukazu za předpokladu včasného objednání držitelem Poukazu. Za včasné objednání se považuje rezervace termínu alespoň 1 (jeden) měsíc před koncem platnosti poukazu – Provozovatel neovlivní aktuální zájem ostatních klientů a držitelů Poukazů o rezervaci volných termínů. V případě zvýšeného zájmu ostatních Klientů o rezervaci může být nejbližší volný termín i za 1-2 týdny.
 • Prodávající je povinen přijmout platný Dárkový poukaz v době platnosti uvedené na Poukazu a poskytnout plnění objednané služby.
 • Prodávající nezná identitu ani kontakt aktuálního držitele poukazu a není povinen držitele Poukazu upozornit na konec platnosti.

 4.9. Povinnosti Klienta:

 • Klient je povinen sám hlídat konec platnosti Dárkového poukazu a je oprávněn jej v této době využít na čerpání uvedené služby či finanční částky dle aktuálního Ceníku.
 • Klient je povinen si včas zarezervovat termín masáže a zároveň při rezervaci sdělit kód Poukazu a službu uvedenou na Poukazu. Za včasnou rezervaci se považuje alespoň 1 (jeden) měsíc před koncem platnosti Poukazu – při pozdější rezervaci Prodávající nemusí vyjít vstříc požadovaným vyhovujícím termínem a může nabídnout pouze aktuálně volné termíny do data konce platnosti Poukazu bez ohledu na to, jak budou Klientovi vyhovovat. Objednává-li se Klient na konci platnosti Poukazu, může se stát, že nebude k dispozici žádný volný termín – v tomto případě se má za to, že Klient nesplnil svoji povinnost včasného objednání a porušil tyto Všeobecné podmínky, Poukaz následně bez náhrady propadá dnem konce uvedené platnosti.
 • Klient je povinen Poukaz uschovat pro pozdější prokázání nároku na objednanou masáž a bez vyzvání Poukaz předložit Provozovateli při příchodu v domluveném termínu před domluvenou masáží. Bez předložení platného poukazu bude účtována cena dle platného Ceníku.
 • Klient je povinen se včas dostavit na objednaný termín masáže. Nemůže-li se klient dostavit v objednaném termínu masáže, je povinen se omluvit alespoň 24 (dvacet čtyři) hodin předem – pokud tak neučiní, bude jeho Poukaz evidován za vyčerpaný bez náhrady.

 4.10. Nedílnou součástí Poukazu jsou tyto Všeobecné podmínky.

 4.11. Zakoupením poukazu kupující potvrzuje, že plně rozumí těmto Všeobecným podmínkám, zejména doby platnosti poukazu, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

  

Všeobecné podmínky jsou platné od 24.11.2016

Masážní salon v ChrudimiVýzdoba salonuObjednávky na masáže a baňkování - pouze e-mailem:

e-mail pro objednávky: lin@thajskemasazelin.cz
telefon: 739 953 752 (po-pá 19-20h - pouze pro rušení rezervací)
salon: v tuto chvíli provozujeme mobilní masáže mimo pevný salon